Privacybeleid


Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werkenmet goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Zoals met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn we?

CareerdesQ en CareerdesQ services gevestigd te Oss, Geurdenhof 85-87, postcode 5345 BA houdt zich samen metanderen bedrijfsonderdelen als PersoneelsdesQ B.V., PersoneelsdesQ Services B.V. en Medeta B.V. (waaronder CareerdesQ en CareerdesQ services ressorteren) bezig met de dienstenverlening op het gebied van arbeid, arbeidsbemiddeling en overige dienstverlening. Tezamen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouwpersoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Uitgangspunt bij het verwerken van gegevens

Uitganspunt bij het verwerken van gegevens is dat dit gebeurt:

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Bezoekers en gebruikers van de website of portalen.

Welke gegevens worden verzameld         

Bij bezoek: Over het algemeen kan onze website en/of portalen bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en/of portalen zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website en/of portalen die je bezoekt, de pagina’s van de website en/of portalen die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat jegebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

CareerdesQ maakt tevens gebruik van cookies (1) en web statistieken.

Bij gebruik: Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door het invullen van een formulier, doen van een sollicitatie of inschrijving waarbij je een account aanmaakt in ons portaal, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt. Wij vragen jou om ons enkel informatie te verstrekken die correct en relevant is.

Doel van verzamelen informatie:            

Bij bezoek: Deze informatie helpt ons om de website of de app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bij gebruik: om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijnovereengekomen goed uit te kunnen voeren.

Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, flexwerkers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen. CareerdesQ legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) vast na jouw toestemming.

Welke gegevens worden verzameld         

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten en/of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkelinformatie te verstrekken die juist en relevant is. We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen om je interesse te toetsen om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer toegelicht gaat het per categorie om, onder andere, de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving bij CareerdesQ:

Wij spannen ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen. Gegevens zoals jouw geslacht vragen we op om met je te communiceren, gegevens over leeftijd om je in onze systemen te identificeren en om te bepalenof wij bepaalde verplichtingen hebben (zoals met betrekking tot het loon en of we toestemming nodig hebben van ouders of voogd).

Op het moment dat je kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt voor of via CareerdesQ en/of CareerdesQ services:

Indien je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever;

CareerdesQ en/of CareerdesQ services legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (2) vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Doel van verzamelen informatie:            

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder; bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, loopbaanbegeleiding, coaching en outplacement, planning, personeels- en salarisadministratie.

Meer toegelicht, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;

Zakelijke relaties

Welke gegevens worden verzameld       

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om dedienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de samenwerking. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is. We kunnen ook(contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen om je interesse te toetsen. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer toegelicht gaat het om, onder andere, de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Doel van verzamelen informatie              

Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Meer toegelicht, deze persoonsgegevens worden verwerkt om;

Wat is de bewaartermijn van je persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’sof andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Kandidaten die (nog) niet voor CareerdesQ hebben gewerkt:

Jouw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor CareerdesQ hebt gewerkt. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na hetlaatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven. Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun je jezelf uitschrijven door een mail te sturen aan info@CareerdesQ.nl. Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door CareerdesQ. Jouw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden) in verband met claimrisico’s. In deze afgeschermde omgeving zijn jouwgegevens enkel beschikbaar voor CareerdesQ onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen entermijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden jouw gegevens definitief verwijderd.

Bij uitschrijving zul je in de toekomst als je wilt solliciteren/inschrijven bij CareerdesQ opnieuw de procedure moeten doorlopen. Indien je nog niet wil dat jouw inschrijving na twee jaar wordt verwijderd dan kun je dat voorkomen door: jouwprofiel bij te laten werken, je beschikbaarheid aan te geven of door gericht te solliciteren op een vacature. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor CareerdesQ overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Kandidaten die voor of via CareerdesQ en/of CareerdesQ services werken/hebben gewerkt: Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband/bemiddelingsovereenkomst. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits(5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscaleverplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor CareerdesQ.

Zakelijke relaties:

Persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing.

Met wie kunnen wij jouw gegevens delen?

CareerdesQ kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers voor zover van toepassing;

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Doel van verzamelen informatie’.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. CareerdesQ en CareerdesQ services heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaatworden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar CareerdesQ en CareerdesQ services of haar verwante organisaties passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnenvaststellen. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering.

Voor kandidaten, flexwerkers, zzp-ers en opdrachtgevers met een account in één van onze portalen:

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken;

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, neem dan contact op met (jouw contactpersoon binnen) CareerdesQ en/of CareerdesQ services ofstuur ons een e-mail. Indien je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening/werkprocessen kunnen aanpassen/verbeteren.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door CareerdesQ en/of CareerdesQ services, neem dan contact op met de vestiging of jouw contactpersoon. Of neem schriftelijk contact opmet onze functionaris voor gegevensbescherming via CareerdesQ en/of CareerdesQ services t.a.v. functionaris gegevensbescherming, Geurdenhof 85-87, 5345 BA te Oss of per e-mail via info@careerdesq.nl.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed je verlies ofongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken je vriendelijk om dit aan ons te melden

Beveiliging

CareerdesQ en CareerdesQ services doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Wij hebbendaartoe, rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische entechnische maatregelen getroffen om onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, zijn CareerdesQ en CareerdesQ services met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via

internet geschiedt dan ook op eigen risico. De juiste werking en beveiliging van de (web)portalen is alleen van toepassing wanneer het device, waarop het portaal geopend wordt voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of apparaat worden geplaatst wanneer je onze website bezoekt. Ze worden gebruikt om informatie op te slaan en bij te houden over je interacties met onze website, zodat we een betere gebruikerservaring kunnen bieden. Lees hier meer over onze cookies.

CareerdesQ gebruikt cookies om verschillende redenen, waaronder:

We verzamelen jouw toestemming voordat we niet-essentiële cookies plaatsen. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door je cookiesvoorkeuren aan te passen. 

Verwerkers die uw gegevens ontvangen

De persoonsgegevens die wij ontvangen, worden tevens verwerkt door en opgeslagen op de servers van de onderstaande bedrijven:

In noodzakelijke gevallen zijn hiervoor verwerkersovereenkomsten vastgelegd. In het geval van Mailchimp en Google kan dit betekenen dat je data buiten de EU zal worden opgeslagen. Beide partijen zijn hiervoor via het EU-US Privacy Shield gecertificeerd. Meer informatie over Google vind je in hun eigen privacybeleid.

Wijzigingen

CareerdesQ kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen inhaar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website en via het portaal.We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen.

          Deze versie is opgesteld in oktober 2023.